• mon-fri: 08.00 - 17.00
  • 2nd Avenue, Boston

श्री स्वोप्नशील लचकदार बचत

बचत रकम ब्याज दर
१,०००-१५,००० ५%
१५,००१ – ५०,००० ५.५%
५०,००१ – १,००,००० ६%
१,००,००१ – ५,००,००० ७%
५,००,००१ – १०,००,००० ८%
१०,००,००१ – १५,००,००० ९%
१५,००,००१ – २०,००,००० १०.५%
२०,००,००१ – ३०,००,००० ११.५%
३०,००,००१ – ४०,००,००० १२.५%
४०,००,००१ देखि माथि १३%
श्री स्वोप्नशील लचकदार बचत